GUEST PAGE

BASKAR RAMAMURTHI, DIRECTOR, IIT, CHENNAI
SANKARARAMAN, SECRETARY, AMAR SEVA SANGAM
P.N. VEDANARAYANAN, IAS. (RETD.)
D.K. OZA, IAS,(RETD)
R. BRAHMUKUTTY, MA. MED., H.M. (RETD)

SADACHARAVEL, ZONAL DIRECTOR, NEHRU YUVA KENDRA, CHENNAI

M. PONNAVAIKO, VICE CHANCELLOR, S.R.M. UNIVERSITY

M.G. DEVASAHAYAM, IAS (RETD)